Våra stadgar

Stadgar för

Aktiva Seniorer i Trollhättan

Antagna vid föreningsstämma 2019-03-02

 §1   Föreningens namn

Aktiva Seniorer, Trollhättan är en ideell förening, ansluten till Förbundet Aktiva Seniorer som har
som mål att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen genom att samla medlemmarna
till meningsfull och stimulerande verksamhet.

§2   Medlemskap

Föreningen är öppen för alla. Medlem blir den som är villig att efter förmåga delta i Aktiva Seniorers
verksamhet och som erlägger den årsavgift som föreningsstämman fastställer

§3 Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman/årsmötet.

§4   Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, från den 1 januari till och med
den 31 december.

§5   Ordinarie föreningsstämma

Föreningen skall hålla ordinarie föreningsstämma en gång per år före 15 mars.

Kallelse till föreningsstämman skall ske senast en månad före aktuellt datum.

Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Rösträtt på föreningsstämman med en röst har närvarande medlem som betalt medlemsavgift för
aktuellt år.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om föreningsstämman är utlyst i stadgeenlig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med den ekonomiska berättelsen 7. Revisionsberättelsen
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Disposition av överskott eller täckande av underskott
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år
 12. Beslut om antal styrelseledamöter.
  Minst fem och udda antal.
 13. Val av styrelse för verksamhetsåret:
  • ordförande på ett år
  • ledamöter på två år med växelvis avgång
 14. Val av revisor och en ersättare på ett år
 15. Val av valberedning
 16. Val av ombud som skall företräda medlemmarna vid nästa förbundsstämma
 17. Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt
§6   Extra föreningsstämma

Styrelsen skall vid behov kalla till extra föreningsstämma.

Revisorerna och/eller en tiondel av medlemmarna kan kräva att styrelsen inom en månad kallar till
extra föreningsstämma.

I kallelsen, som skall ske på samma sätt som till ordinarie föreningsstämma senast 14 dagar före mötet,
anges anledningen till mötet. Styrelsens förslag till beslut skall framgå av kallelsen.

Extra föreningsstämma kan endast behandla den eller de frågor som varit orsak till att stämman kallas in.

Dagordningen för den extra föreningsstämman skall utöver ärendet uppta punkterna 1-5 ovan.

§7   Styrelsen

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Den svarar för föreningens verksamhet
och består av ordförande och det antal ledamöter årsmötet bestämmer. Styrelsen väljs av föreningsstämman.
Ordförande väljs för en period på ett år, ledamöterna för en period på ett till två år med växelvis avgång.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt övriga funktionärer och ansvarar för att ett aktuellt
medlemsregister finns där aktuella dataskyddsregler beaktas och följs. Styrelsen har rätt att till sig adjungera
enskild medlem. Styrelsen är beslutsför med minst fem ledamöter närvarande.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ordförande skall leda och fördela arbetet. Sekreteraren skall
vara sammankallande och i samverkan med ordförande sköta föreningens korrespondens.
Kassören handhar och förvaltar föreningens ekonomi i samarbete med ordförande.

Firma tecknas var för sig av ordförande och kassör.

Ordförande och styrelseledamöter skall inte erbjudas något arvode.

§8   Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras av ordinarie föreningsstämma, antingen genom beslut av minst 2/3 majoritet av
de på stämman närvarande medlemmarna eller genom beslut med enkel majoritet på två efter varandra följande
föreningsstämmor, varav den ena skall vara en ordinarie föreningsstämma.

§9   Upplösning

Upplösning av föreningen beslutas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna
vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en föreningsstämma skall vara ordinarie.
Om inte annat beslutats tillfaller föreningens tillgångar förbundet som fonderar dessa i 5 år för att användas
vid ev. nystart.