Föreningsstämma 2021

Kallelse till föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer i Trollhättan

Medlemmarna i Föreningen Aktiva Seniorer i Trollhättan (”FAS”) kallas till föreningsstämma
lördagen den 13 mars 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om
undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att föreningsstämman ska genomföras
utan fysisk närvaro genom att medlemmar utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Anmälan till föreningsstämman

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman ska dels ha betalt årets medlemsavgift då
poströstningsformuläret avges, dels anmält sig till FAS senast den 22 feb.
Anmälan sker genom mejl på adress
foreningsstamma2021@aktivaseniorertrollhattan.com
eller via brev till
Aktiva Seniorer, Storgatan 19, 461 30 Trollhättan.
Den som anmält sig till stämman kommer att få underlag för mötet skickat till sig.

Poströstning på stämman

Medlemmar utövar sin rösträtt vid föreningsstämman genom poströstning.
För poströstning ska ett särskilt formulär användas.
Formuläret kommer att skickas ut i samband med övriga handlingar
Det ifyllda formuläret måste vara FAS tillhanda senast måndag den 8 mars 2021.
Formuläret kan skickas med e-post till
foreningsstamma2021@aktivaseniorertrollhattan.com  
eller med post till
Aktiva Seniorer, Storgatan 19, 461 30 Trollhättan.
Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.
För frågor om föreningsstämman kontakta ordföranden Elizabeth Mattsson, 070 – 738 44 04 eller foreningsstamma2021@aktivaseniorertrollhattan.com

Styrelsen

Årsmöteshandlingar